E: info@detayyonetim.com.tr | T: +90 (216) 685 13 04


Evrensel insan haklarının da bir gereği olan iş güvenliği ve sağlığı, insanların ve toplumların yaşam standartlarının üst seviyeye çıkarılmasında en önemli etkendir.

Uluslar arası Çalışma Örgütü (ILO) ile yapılan sözleşmeler çerçevesinde , Ülke Politikası olarak İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili çalışmaların yapılması benimsenmiş ve bu bağlamda 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çıkartılmıştır.

Madde 1 – 1475 sayılı İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde, işçilere ait yatıp kalkma yerlerinde ve diğer müştemilatında bulunması gereken sağlık şartlarının ve işyerlerinde kullanılan alet, edevat, makinalar ve hammaddeler yüzünden, çıkabilecek hastalıklara engel olacak tedbir ve araçların, işyerlerinde iş kazalarını önlemek üzere bulundurulması gerekli araçların ve alınacak güvenlik tedbirlerinin neler olduğu bu Tüzükte belirtilmiştir.

Madde 2 – Her işveren, işyerinde işçilerinin sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak için, bu Tüzükte belirtilen şartları yerine getirmek araçları noksansız bulundurmak gerekli olanı yapmakla yükümlüdür. İşçiler de, bu yoldaki usuller ve şartlara uymak zorundadırlar.

Madde 3 – İşveren, işçilere yapmakta oldukları işlerinde uymaları gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerini öğretmek ve iş değiştirecek işçilere yenisinin gerektiği bilgileri vermek zorundadır.

Madde 4 – İşverenin, işyerinde, teknik ilerlemelerin getirdiği daha uygun sağlık şartlarını sağlaması; kullanılan makinelerle alet ve edevattan herhangi bir şekilde tehlike gösterenleri veya hammaddelerden zehirli veya zararlı olanları, yapılan işin özelliğine ve fennin gereklerine göre bu tehlike ve zararları azaltan alet ve edevatla değiştirmesi iş kazalarını önlemek üzere işyerinde alınması ve bulundurulması gerekli tedbir ve araçları ve alınacak diğer iş güvenliği tedbirlerini devamlı surette izlemesi esastır.

Bu çerçevede talep halinde, İş sağlığı ve Güvenliği Yasasının gerektirdiği yasal prosedürler çözüm ortaklarımız tarafından sağlanacaktır.