E: info@detayyonetim.com.tr | T: +90 (216) 685 13 04


Komşuluk hukuku ile iyi niyet ve dürüstlük kuralları içinde uzlaşılamayan durumlarda ve yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde, kat mülkiyeti hukuku, Medeni hukuk, Borçlar hukuku ve ilgili yasa hükümleri uygulanır.

Projeyle ilgili belirtilen hizmetlerin gerçekleştirilmesinde , ayrıca çıkabilecek hukuki ihtilaflarda dürüstlük, iyi niyet ve komşuluk ilişkilerinden kaynaklanan özel durumlar da dikkate alınarak YÖNETİM PLANI, KAT MÜLKİYETİ KANUNU ve ilgili yasalar çerçevesinde adil ve uygulanabilir çözümler üretir.


Hukuki Danışmanlık ;

– Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat maliklerine karşı icra takibi yapılması ve dava açılması ,

– Gerekli hallerde YÖNETİM PLANININ, KAT MÜLKİYETİ KANUNU ile ilgili yasalara uygun hale getirilmesi

– Site ve apartman genel kurul toplantılarının ve bu toplantıda alınacak kararların hukuka uygunluğunun sağlanması

– Firmalarla ve 3. Şahıslarla yapılacak sözleşmelerle doğabilecek ihtilafların minimum düzeye çekilmesinin temini