E: info@detayyonetim.com.tr | T: +90 (216) 685 13 04


Bütçe
Sitenin mali yıl bütçesine ait işletme projesini hazırlar ve usulüne uygun tebliğ eder.
Kesinleşmiş işletme projesine göre toplanan avans ve aidatları site sakinleri yararına kullanır , belgelendirir ve usulüne uygun muhasebeleştirir.


Bütçe Yönetimi ;
Site resmi defterlerinin yıllık noter tasdiklerinin yaptırılması
İşletme projesinde belirtilen avans ve aidatların takip ve tahsili
Bina yönetimi ve 3.şahıslarla ilgili ödemelerin yapılması
Site personelinin özlük hakları ile ücretlerinin ödenmesi
Site gelir ve giderlerinin muhasebeleştirilmesi
Her ay borç alacak çizelgelerinin blok panosunda ve internet ortamında duyurulması
Denetim kuruluna faaliyet ve mali raporların sunulması
Yıllık faaliyet raporunun yılsonunda genel kurula sunulması
Resmi defterlerin yıl sonunda notere kapattırılması